Επιλέξτε Page

Τροποποίηση ΚΥΑ για τον Καθορισμό του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

Τροποποίηση ΚΥΑ για τον Καθορισμό του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

Τροποποιείται και συμπληρώνεται από 1.1.2024 η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
Στην κατάταξη δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας ανά Φορέα του άρθρου 2 προκύπτουν οι κάτωθι τροποποιήσεις:

*Στην Α’ Κατηγορία

Α. Επί της παρ. 1: α. Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής, ειδικότητας ΠΕ,ΤΕ Μαιευτικής με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία.


β. Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία με την προϋπόθεση να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία >>

γ. Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία.

*Στην Β’ Κατηγορία

δ. Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία.

ε. Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία.

στ. Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία.

*Στην Γ’ Κατηγορία

ζ. Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Οδοντοτεχνιτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, ειδικότητας ΔΕ Οδοντοτεχνιτών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

η. Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

θ. Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

ι. Οι υπάλληλοι της Διοικητικής-Τεχνικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

Β. Επί της παρ. 3 οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας των Υγειονομικών Περιφερειών του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

Γ. Προστίθεται παρ. 12 για την κατάταξη στους δικαιούχους του επιδόματος της Γ’ κατηγορίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εργαστηρίων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς και παρ. 14, 15 και 16. Η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) κοινή υπουργική απόφαση διαμορφώνεται από 1.1.2024 ως εξής:

Τροποποίηση ΚΥΑ για τον Καθορισμό του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανά χώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

  • Α) Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ (200 €).
  • Β) Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165 €).
  • Γ) Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε εκατόν πενήντα (150 €).
  • Δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε εκατόν πέντε (105 €).
  • Ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70 €).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ – ΦΕΚ

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code