Επιλέξτε Page

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος ασθενοφόρου

Την υπ’ αριθμ. 290/2006, Γνωμοδότηση του ΣτΕ, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας και Κοι− νωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στους κατόχους Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Με− ταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος ασθενοφόρου.

Άρθρο 2

Τομείς απασχόλησης Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκο− μειακό χώρο σε: α) Ασθενοφόρα οχήματα. β) Κινητές Ιατρικές Μονάδες. γ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Κατα− στροφές. δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης. ε) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς. στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς. ζ) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας. η) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες.

Άρθρο 3

Ο κάτοχος διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτε− ροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότη− τας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς επίσης τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγ− γελματιών υγείας.

Άρθρο 4

Περιγραφή καθηκόντων Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται από τους κατό− χους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέ− δου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης − Πλήρωμα Ασθενοφόρου», και είναι, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτό− κολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα, είναι οι ακόλουθες: 1. Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικό− τερα: α) των αναπνοών, β) των σφύξεων, γ) της αρτηριακής πίεσης, δ) της θερμοκρασίας σώματος.

α) τεχνικές με τα χέρια, β) βασικούς αεραγωγούς (στοματοφαρυγγικός – ρινο− φαρυγγικός αεραγωγός).

3. Υποστήριξη της αναπνοής με: α) χορήγηση οξυγόνου, β) αυτοδιατεινόμενο ασκό (ambu).

4. Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία−αντισηψία, φρο− ντίδα.

5. Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας: α) με άμεση πίεση β) με ίσχαιμη περίδεση.Το περιεχόμενο πηγαίνει εδώ

α) χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου), β) χρήση σανίδας πολυτραυματία, γ) χρήση στρώματος πολυτραυματία, δ) χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου, ε) χρήση φορείου τροχήλατου, στ) χρήση καρέκλας τροχήλατης, ζ) χρήση σκελετικής έλξης, η) χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού, θ) διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει ανα− λόγου πρωτοκόλλου, ι) χρήση αεροναρθηκών.

7. Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται.

8. Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς.

9. Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση).

10. Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απι− νιδωτή.

11. Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έγχυσης υγρών και τυχουσών παροχετεύσεων.

12. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη.

13. Μέτρα ασηψίας−αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των μέσων διακομιδής.

14. Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξο− πλισμού των μέσων διακομιδής καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών.

15. Φροντίδα για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής.

με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτη− τα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

17. Λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και πα− ροχή οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε πολίτες. 18. Επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο.

19. Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος με εντολή ια− τρού.

20. Βοήθεια στο γιατρό: α) σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύ− ματος, ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.), β) σε χορήγηση φαρμάκων, γ) σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής.

21. Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν κατα− στάσεις μαζικών απωλειών υγείας: α) μαζικού συμβάντος (ατύχημα), β) μαζικής καταστροφής (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.)

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code