Επιλέξτε Page

Καθήκοντα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Το πλήρωμα ασθενοφόρου

υποχρεούται να προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας εγκαίρως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που εκδίδει η υπηρεσία (Γραφείο Κίνησης Ασθενοφόρων) και να μην απομακρύνεται από το ασθενοφόρο με οποιαδήποτε δικαιολογία και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της βάρδιας του, χωρίς να το γνωρίζει το Κέντρο.
Στο ασθενοφόρο εργάζονται πάντα δύο άτομα και μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή καταστάσεις ειδικών συνθηκών μπορεί να υπάρξει ξεχωριστή ρύθμιση, πάντοτε όμως με έγκριση και εντολή της Διοίκησης. Στις περιπτώσεις που κάποιο πλήρωμα βρίσκεται σε διάθεση, θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του να βρίσκεται στο χώρο του Γραφείου Κίνησης.

2. Σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας υποχρεούται να φορά την προβλεπόμενη στολή που έχει εγκρίνει και χορηγήσει η υπηρεσία και να τη διατηρεί καθαρή και σε καλή κατάσταση. Επίσης, υποχρεούται να φέρει την υπηρεσιακή ταυτότητα, που θα του χορηγεί το ΕΚΑΒ και να την επιδεικνύει σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, προκειμένου να διευκολύνεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας του.

3. Για κάθε αλλαγή βάρδιας, ή για αίτηση ολιγόωρης απουσίας από βάρδια πρέπει να ενημερώνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και ΕΓΚΑΙΡΩΣ το Γραφείο Κίνησης Ασθενοφόρων, το οποίο δια του υπευθύνου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει το αίτημα. Απαγορεύεται αυστηρά η αλλαγή βάρδιας, χωρίς την έγκριση του Γραφείου Κίνησης.

4. Το πλήρωμα υποχρεούται αμέσως μόλις αναλάβει υπηρεσία να γράφει στο δελτίο το ονοματεπώνυμό του, την ένδειξη του χιλιομετρητή, το ωράριο της βάρδιας που θα εκτελέσει υπηρεσία, τον τομέα ευθύνης του, καθώς και την ακριβή ώρα που αναλαμβάνει υπηρεσία.

5. Κατά την αλλαγή της βάρδιας το νέο πλήρωμα υποχρεούται να ελέγχει το ασθενοφόρο οπτικά, τόσο για τη μηχανική του κατάσταση, όσο και για τον υλικοτεχνικό του εφοδιασμό, να υπογράφει τα δελτία παραλαβής και καλής λειτουργίας του ασθενοφόρου και του υλικού από το αποχωρούν πλήρωμα και αμέσως να αναφέρει στο Κέντρο ότι είναι στη θέση του, καθώς και την ακριβή ώρα που ανέλαβε υπηρεσία. Σε περίπτωση επείγοντος σήματος το πλήρωμα θα κάνει τον έλεγχο του ασθενοφόρου με την πρώτη ευκαιρία που θα του δοθεί.

6. Το πλήρωμα κάθε βάρδιας υποχρεούται να παραδίδει στην επόμενη βάρδια το ασθενοφόρο με καύσιμα. Κάθε φορά που το ασθενοφόρο εφοδιάζεται με καύσιμα, το πλήρωμα υποχρεώνεται να αναφέρει στο Κέντρο την ένδειξη του χιλιομετρητή και τα λίτρα καυσίμου.

Ειδικότερα το πλήρωμα της απογευματινής βάρδιας υποχρεούται να γεμίζει το ρεζερβουάρ του ασθενοφόρου με καύσιμα μέχρι τις 7:00 η ώρα το απόγευμα (σε περίπτωση αδυναμίας υποχρεούται να ενημερώνει το Κέντρο και αναγράφει στο δελτίο του ασθενοφόρου το γεγονός).

7. Μόλις το πλήρωμα πάρει από το Κέντρο εντολή για να κινηθεί, υποχρεούται να ακολουθήσει το συντομότερο δρομολόγιο και να μεταβεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στον τόπο που το έστειλε το Κέντρο, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Κατά τη στιγμή της αναχώρησης το Πλήρωμα υποχρεούται να δηλώσει στο Κέντρο την αναχώρηση με τη λέξη «αναχωρούμε» και να σημειώσει στο Ημερήσιο Δελτίο Ασθενοφόρου το χρόνο διαβίβασης σήματος που δέχεται από το Κέντρο.
Τα πληρώματα

8. κατά την άφιξή του στον τόπο του ασθενούς υποχρεούται να αναφέρει στο Κέντρο ότι έφθασε με τη φράση «επί τόπου» και να σημειώσει την ώρα που του δίδει ο ασυρματιστής στο δελτίο του. Αφού πρώτα δει τον ασθενή και λάβει κάθε σχετική πληροφορία με το περιστατικό αναφέρει στο Κέντρο και ανάλογα με τις οδηγίες που θα λάβει από το Κέντρο υποχρεούται να μεταβεί στο Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή όπου διαταχθεί να μεταβεί (εξαιρούνται μαιευτικά και περιπτώσεις ψυχιατρικών περιστατικών) αναφέροντας στο Κέντρο την ακριβή ώρα παραλαβής του ασθενούς με τη φράση «παρελήφθη και αναχωρώ» και στη συνέχεια την ακριβή ώρα παράδοσής του, με τη φράση «άφιξη στο ……………… (Υγειονομικός Σχηματισμός)».

9. Οι παραλαβές περιστατικών από γηροκομεία αντιμετωπίζονται όπως και οι παραλαβές από σπίτι.
10. Κατά το χρόνο παραλαβής και παράδοσης των ασθενών υποχρεούται το πλήρωμα να κλειδώνει το ασθενοφόρο και να παίρνει τα κλειδιά μαζί του.
11. Ο ασθενής μεταφέρεται αποκλειστικά και μόνο στον Υγειονομικό Σχηματισμό που διατάσσει το Κέντρο και ουδέποτε σε Νοσοκομείο της προτίμησής του.
12. Η παραλαβή και η παράδοση των περιστατικών από κινητή μονάδα (από και προς Μ.Ε.Θ.), γίνεται στο χώρο της κλινικής κάθε νοσοκομείου, με την συνοδεία ενός εκ του πληρώματος και του γιατρού της Κ.Ι.Μ., οι οποίοι συνεπικουρούνται από νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής. Ο έτερος του πληρώματος παραμένει στην Κ.Ι.Μ.
13. Μετά την παράδοση του ασθενούς στον Υγειονομικό Σχηματισμό, το ασθενοφόρο επιστρέφει αμέσως στη θέση του και το πλήρωμα υποχρεούται να αναφέρει από τον ασύρματο στο Κέντρο την επιστροφή στον τομέα του με τη φράση «τέλος από …………………… (Υγειονομικός Σχηματισμός)».

14. Εφ’ όσον βρίσκεται ασθενής στο ασθενοφόρο, ανεξαρτήτως πάθησης ή βαρύτητας, ο έτερος του Πληρώματος βρίσκεται πάντα δίπλα του και σε καμία περίπτωση στο θάλαμο οδήγησης.
15. Κατά την παραλαβή του ασθενούς που βρίσκεται σε βαριά κατάσταση το πλήρωμα, κατά την κρίση του, μπορεί να επιτρέπει την επιβίβαση στο ασθενοφόρο σ’ ένα και μόνο συνοδό.
16. Πολλαπλή διακομιδή (περισσότεροι του ενός ασθενείς στο ίδιο ασθενοφόρο επιτρέπεται κατόπιν σύμφωνης εντολής του Κέντρου ή σε περιστάσεις που αδήριτη ανάγκη το επιβάλλει π.χ. ομαδικά ατυχήματα).
17. Το πλήρωμα υποχρεούται να αναφέρει οπωσδήποτε την άρνηση διακομιδής του ασθενούς, να αναγράψει στο δελτίο το γεγονός και να υπογράψει στο δελτίο ο ασθενής ή συγγενής ή οικείος του, αναγράφοντας και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.

18. Το πλήρωμα υποχρεούται για κάθε διακομιδή ασθενούς από Νοσοκομείο ή Κλινική σε άλλα Νοσοκομεία χρόνιων ή επειγόντων περιστατικών να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Γιατρό του Νοσοκομείου ή της Κλινικής σημείωμα στο οποίο θα αναγράφεται:
α. Ο λόγος που επιβάλλει τη μεταφορά του ασθενούς.
β. Η δυνατότητα μεταφοράς του ασθενούς χωρίς κινδύνους. Σε περίπτωση που ο ιατρός αρνηθεί να δώσει το σημείωμα ή υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς κατά τη διακομιδή, το Πλήρωμα υποχρεούται να επικοινωνήσει με το Κέντρο και να λάβει οδηγίες.

Το Πλήρωμα υποχρεούται να παραδίδει τα σημειώματα των γιατρών στο Γραφείο Κίνησης Ασθενοφόρων.
19. Για τις περιπτώσεις ασθενών πασχόντων από λοιμώδη νόσο ή AIDS το πλήρωμα υποχρεούται να επικοινωνεί με το Κέντρο και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του.
20. Για τη μεταφορά νεκρού, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Κέντρου. Δεν μεταφέρονται νεκροί βάσει ιατρικής βεβαίωσης, πτώματα σε προχωρημένη σήψη και περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί ιατροδικαστικός έλεγχος, για τις οποίες ενημερώνεται το Κέντρο για να κληθεί η Σήμανση.

Υπουργική Απόφαση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.121337/25-11-2004 Υπουργική Απόφαση (παράγραφος Μ) ισχύουν τα κάτωθι:
«Μεταφορές αποβιούντων με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ γίνονται μόνο όταν δεν έχει διαπιστωθεί ο θάνατος από γιατρό. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις και ειδικότερα μετά από τροχαία ατυχήματα, ακόμα και όταν έχει διαπιστωθεί ο θάνατος ενός ατόμου από γιατρό, στοιχειοθετείτε η μεταφορά του νεκρού με το ασθενοφόρο αυτοκίνητο για λόγους ηθικούς, ανθρωπιστικούς και ένδειξη σεβασμού προς το νεκρό.

Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή άλλου περιστατικού που επιβάλλει τη μετάβαση του ασθενοφόρου αυτοκινήτου σε άλλη περιοχή προς εκπλήρωση του σκοπού της αποστολής του».
21. Τα ασθενοφόρα που έρχονται στο ΕΚΑΒ για οποιοδήποτε λόγο (ρεπό, βλάβη κ.λ.π.) θα παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης ή στο Συνεργείο και θα παραλαμβάνονται από αυτό με όλο το πλήρωμα, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά το Γραφείο Κίνησης.
22. Το πλήρωμα που παραδίδει το ασθενοφόρο στο Γραφείο Κίνησης για ρεπό, υποχρεούται να παραδίδει τα δελτία βενζίνης στο Γραφείο Υλικού.
23. Το πλήρωμα υποχρεούται να φροντίζει για τη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης μέσα στο ασθενοφόρο κατά την βάρδια του.

Ιδιαίτερα υποχρεούται να φροντίζει για τον εφοδιασμό του ασθενοφόρου με τα χρειώδη που παρέχει η υπηρεσία, (Ο2 και υγειονομικό υλικό) και την αλλαγή του ιματισμού, ειδικότερα στο χώρο των ασθενών. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση μέσα στο ασθενοφόρο υλικών που δεν αναφέρονται στη σχετική κατάσταση της Υπηρεσίας.
24. Σε κάθε επικοινωνία του το πλήρωμα με το Κέντρο υποχρεούται να αναφέρει τον κώδικα κλήσης του (π.χ. Α3, Β5, Δ1). Επίσης υποχρεούται να κάνει παράλληλη ακρόαση και στο εφεδρικό σύστημα τηλεπικοινωνίας (VHF). Τα σήματα λαμβάνονται από το κυρίως ραδιοδίκτυο (TETRA) και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε διαβιβάζονται κατά προτεραιότητα από το VHF ή το κινητό τηλέφωνο.
25. Το πλήρωμα υποχρεούται να προσδένει τον ασθενή με τους ειδικούς ιμάντες στο φορείο ή στην καρέκλα, μέσα και έξω από το ασθενοφόρο.

Β. ΟΔΗΓΗΣΗ – ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1. Το πλήρωμα ασθενοφόρου υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να πειθαρχεί στα σήματα των τροχονόμων, με τους οποίους πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ασκόπως τα ηχητικά όργανα του ασθενοφόρου (σειρήνες). Χρήση σειρήνας επιτρέπεται μόνο ε περιπτώσεις που τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του ασθενούς και μετά από σχετική ενημέρωση και εντολή του Κέντρου.
3. Οποιαδήποτε αύξηση της ταχύτητας του ασθενοφόρου θα γίνεται για λόγους ανάγκης, με χρήση φωτεινών οργάνων (φάρων), οπωσδήποτε μέσα στα όρια της ικανότητας (δεξιοτεχνίας) του κάθε πληρώματος και κατά τρόπο που δεν θα κινδυνεύσει η ΑΣΦΑΛΗΣ διακομιδή του ασθενούς.
4. Το πλήρωμα υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κίνησης του ασθενοφόρου (άδεια, δίπλωμα, αστυνομική ταυτότητα, υπηρεσιακή ταυτότητα κ.λ.π.).
5. Το πλήρωμα υποχρεούται να φορά τις ζώνες ασφαλείας, εφ’ όσον βρίσκεται στο θάλαμο οδήγησης.
6. Ο συνοδός του ασθενούς πρέπει να φορά επίσης τη ζώνη ασφαλείας.
7. Ο εκ του πληρώματος που βρίσκεται δίπλα στον ασθενή θα φορά τη ζώνη ασφαλείας κατά την κρίση του και με δική του αποκλειστική ευθύνη.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

1. Το πλήρωμα του Ασθενοφόρου υποχρεούται να συμπεριφέρεται προς τους πολίτες με ευγένεια και με τον προσήκοντα σεβασμό προς το υψηλό έργο που έχει ταχθεί από την Πολιτεία να επιτελεί, οφείλει δε να γνωρίζει ότι κάθε ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του που γίνεται μάλιστα δημόσια εκθέτει στην κοινή γνώμη το ΕΚΑΒ και ελέγχεται πειθαρχικά.
2. Απαγορεύεται να κάνει διακρίσεις προς το κοινό και οφείλει να γνωρίζει ότι όλοι οι ασθενείς έχουν τα ίδια δικαιώματα απέναντι στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
3. Απαγορεύεται αυστηρά να λαμβάνει φιλοδωρήματα για υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένο να παρέχει στους ασθενείς.
4. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου, προκειμένου να αποφεύγει διαπληκτισμούς με το κοινό (ασθενείς ή συγγενείς αυτών) οφείλει να κρατεί την ψυχραιμία του και να ενεργεί μόνο μετά από εντολές του Κέντρου.

Το πλήρωμα δεν υποχρεούται να υπακούσει σε οποιαδήποτε σύσταση ή διαταγή του περιβάλλοντος του ασθενούς και οφείλει να υποδείξει ευγενικά στον διατάσσοντα να απευθυνθεί στο Κέντρο γι’ αυτό που ζητεί, μόνο δε το Κέντρο έχει το δικαίωμα να διατάξει το πλήρωμα να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια.

5. Το πλήρωμα υποχρεούται τυχόν απρεπή συμπεριφορά κοινού προς αυτό να αναφέρει στην Υπηρεσία, τόσο από ασυρμάτου, όσο και εγγράφως.

Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου υποχρεούται να πειθαρχεί στις εντολές που δέχεται από το ασυρματικό κέντρο. Σε περίπτωση διαφωνίας έχει υποχρέωση να εκτελεί την εντολή και να αναφέρει γραπτά στην Υπηρεσία τους λόγους διαφωνίας και τυχόν παρατηρήσεις του, αμέσως μετά το τέλος της βάρδιας του.
2. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου πρέπει να γνωρίζει ότι η συνομιλία με το Ασυρματικό Κέντρο γίνεται σε επήκοο των ασθενών και των συνοδών τους και πιθανόν άλλων παρεμβολών στο ασυρματικό κύκλωμα του ΕΚΑΒ, γι’ αυτό οι εκφράσεις του πρέπει να είναι κόσμιες και να περιορίζεται στην όσο το δυνατό σαφή και σύντομη εξιστόρηση των γεγονότων προς το Ασυρματικό Κέντρο.
3. Το πλήρωμα υποχρεούται να έχει σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του τον ασύρματο. Εφ’ όσον το ασθενοφόρο δεν κινείται, η μηχανή του κατά διαστήματα να βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να μην αδειάζει η μπαταρία με το ρεύμα που καταναλώνει ο ασύρματος.
4. Υποχρεούται να ανακοινώνει ανελλιπώς στο Ασυρματικό Κέντρο τους χρόνους που αναφέρονται στις ειδικές κάρτες (άφιξης στον τόπο – παραλαβή ασθενούς – άφιξη στο Νοσοκομείο – τέλος). Ειδικότερα υποχρεούται να ανακοινώνει το τέλος μέσα από το Νοσοκομείο, χωρίς καθυστέρηση.
5. Σε περίπτωση που το πλήρωμα δεχθεί σήμα κατά το τέλος της βάρδιας του, είναι υποχρεωμένο να δεχθεί το σήμα, οπωσδήποτε ανεξάρτητα εάν έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή του.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή των πληρωμάτων στο χώρο του Ραδιοτηλεφωνικού Κέντρου και εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών.
7. Το πλήρωμα για προσωπικά ή άλλα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας υποχρεούται να αναφέρεται στο Κέντρο τηλεφωνικώς και όχι μέσω του ασυρμάτου, πλην μεγάλης ανάγκης ή αδυναμίας τηλεφωνικώς επικοινωνίας.

ΣΤ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

1. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου συνειδητοποιώντας την υψηλή αποστολή του πρέπει σε κάθε στιγμή να κατανοεί ότι για την επιτυχία της αποστολής του είναι απαραίτητα ο σεβασμός προς το συνάδελφο, η αλληλοεκτίμηση και το ομαδικό πνεύμα εργασίας.
2. Οι αρχαιότεροι πρέπει να είναι παράδειγμα μίμησης για τους νεότερους και πρέπει να υπάρχει εκ μέρους τους διαρκής διάθεση μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών προς τους νεότερους.
3. Σε περίπτωση διχογνωμίας κατά την εκτέλεση της αποστολής τον πρώτο λόγο έχει ο αρχαιότερος από το Πλήρωμα, ο νεότερος οφείλει να εκτελέσει τις εντολές του, μετά δε το τέλος του περιστατικού μπορεί να αναφέρει αν το κρίνει σκόπιμο εγγράφως στην Υπηρεσία τις απόψεις του για το συγκεκριμένο συμβάν.
4. Σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος από συγκεκριμένη ενέργεια μέλους του Πληρώματος, την αυτή ευθύνη με το δράστη έχει και ο έτερος του Πληρώματος, ο οποίος δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία για η συγκεκριμένη ενέργεια.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Για την πιστή τήρηση του παρόντος, την ευθύνη έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης και οι Υπεύθυνοι του Γραφείου Κίνησης Ασθενοφόρων και του Γραφείου Ασυρματικού και Τηλεφωνικού Κέντρου, οι οποίοι αναφέρονται στη Διεύθυνσή τους, στην οποία και εισηγούνται κάθε μέτρο ή ενέργεια ή διαδικασία που κρίνουν σκόπιμη προς βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης του ΕΚΑΒ προς τους πολίτες.
2. Οι παραπάνω οφείλουν να εισηγούνται στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε μέτρο ή ενέργεια ή διαδικασία που κρίνουν σκόπιμο.

Ο παρόν κανονισμός αναρτήθηκε απο το somatioekab166.gr και φυσικά αφορά όλα τα πληρώματα.

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code