Επιλέξτε Page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS ΕΜΤΚΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Τίτλος – Έδρα – Σκοπός – Μέσα

Άρθρο 1

Ιδρύεται με έδρα τις Άνω Αρχάνες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό Σωματείο, με την επωνυμία “Πανελλήνιο Σωματείο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας HELLAS ΕΜΤΚΥ».

Άρθρο 2

Σκοπός του Σωματείου είναι:

 1. Η βελτίωση, η προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας της χώρας.

 2. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των μελών του

 3. Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του σωματείου και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων λοιπών ν.π.δ.δ., οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.,.

 4. Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας και της ειρήνης στις εργασιακές σχέσεις.

 5. Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή του στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

 6. Η καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων.

 7. Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 8. Η συνεργασία με άλλα συνδικαλιστικά σωματεία.

 9. Η προώθηση της εκπαίδευσης και της μόρφωσης των μελών του.

Άρθρο 3

Για την προάσπιση των προαναφερόμενων σκοπών το Σωματείο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

 1. Συγκεντρώνει τις γνώμες και αποφάσεις των μελών του, τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει δημοσιογραφικά και τις συζητεί σε Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια.

 2. Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.

 3. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές, επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού με σκοπό την παρακολούθηση των εσωτερικών και διεθνών εξελίξεων, στα θέματα των εργαζομένων.

 4. Οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 5. Μπορεί να συνεργάζεται με κλαδικές ενώσεις και Ομοσπονδίες και να συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών του και συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών του.

 6. Συνεργάζεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενικότερα.

 7. Συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς κ.λπ. για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

 8. Μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μέλος εκπαιδευτικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού.

 9. Παρακολουθεί την εφαρμογή της Νομοθεσίας, που αφορά τη λειτουργία των ΥΠΕ, την εργασιακή κατάσταση και τη νομική κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του.

 10. Συμπαραστέκεται στα μέλη του που υφίστανται αθέμιτες δυσμενείς διακρίσεις στην εργασία τους

 11. Καταρτίζει και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίες

 12. Δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών (απεργιακό ταμείο κλπ.)

 13. Εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά ενημερωτικά έντυπα και ειδικά ενημερωτικά δελτία,

 14. Δημιουργεί και διατηρεί ιστοσελίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Συγκρότηση Συλλόγου

Άρθρο 4

 1. Το Σωματείο είναι Πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους Υπαλλήλους, που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως πληρώματα ασθενοφόρου στα Κέντρα Υγείας.

 2. Είναι δυνατή η ένταξή του σε Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο ή η αποχώρησή του από αυτό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

……………………. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ( Άρθρα 46)……………………

Δείτε Το Καταστατικό PDF

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code