Επιλέξτε Page

Σαρωτικές Αλλαγές Στο ΕΚΑΒ και Κέντρα Υγείας

Σαρωτικές Αλλαγές Στο ΕΚΑΒ και Κέντρα Υγείας

«Αύξηση των οργανικών θέσεων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, με τροποποίηση του Οργανισμού του Ε.Κ.Α.Β.»

* Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Σαρωτικές Αλλαγές Στο ΕΚΑΒ και Κέντρα Υγείας Με εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. κ΄ Παπαευσταθίου Ν. :

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:

Προκειμένου το Ε.Κ.Α.Β., να εκπληρώσει την αποστολή του και στο πλαίσιο του σκοπού ίδρυσης του, να συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες πανελλαδικά και τη μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι άμεση η ανάγκη για την πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, για τους εξής λόγους:

1. Σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ε.Κ.Α.Β., τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας (εφεξής Κ.Υ.) πανελλαδικά, καθώς και το προσωπικό κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που τα επανδρώνει, θα ενσωματωθούν στο Ε.Κ.Α.Β.. Το υπάρχον προσωπικό κλάδων ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στα 180 Κ.Υ. πανελλαδικά είναι περίπου 600 άτομα, ενώ για την στελέχωση με ένα ασθενοφόρο ανά Κ.Υ. και 24ώρη καθημερινή ετήσια κάλυψη, χρειάζονται 1.800 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (180 ασθενοφόρα Χ 10 Πληρώματα Ασθενοφόρων). Ως εκ τούτου, υπολείπονται περίπου 1.200 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

2. Επίκειται η δημιουργία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) νέων Τομέων του Ε.Κ.Α.Β., η ανάπτυξη του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) ανά Παράρτημα καθώς και η επάνδρωση πλωτών μέσων σε νησιωτικούς Τομείς από μόνιμο προσωπικό κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

3. Πενήντα τρείς (53) Τομείς καλύπτονται με ένα (1) ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του γεωγραφικού ανάγλυφου των περιοχών αυτών, αλλά και των υγειονομικών σχηματισμών που δεν καλύπτουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες των περιστατικών, να υπάρχουν καθυστερήσεις στην παροχή άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας των Τομέων αυτών. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία τουλάχιστον ενός επιπλέον ασθενοφόρου σε 24ωρη βάση.

4. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Γ2γ/37946/2022/7-4-2023 ορθή απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΨΡΦΛ465ΦΥΟ-ΖΨΣ), με την οποία καθορίζεται η ελάχιστη αναγκαία στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. από τον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, η υπάρχουσα δύναμη μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, υπολείπεται της ελάχιστης αναγκαίας στελέχωσης στα περισσότερα Παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β., καθιστώντας άμεση την ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

5. Παράλληλα για την κάλυψη παροδικών αναγκών που η πανδημία COVID-19 επέφερε στην χώρα μας, πραγματοποιήθηκαν έκτακτες προσλήψεις 827 επικουρικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, το οποίο ενσωματώθηκε στη δύναμη του Ε.Κ.Α.Β. και κατανεμήθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας πανελλαδικά σε όλα τα Παραρτήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι με τον υπάρχοντα Οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β., οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. είναι πεντακόσιες έξι (506), αιτούμαι την έγκριση για αύξηση των οργανικών θέσεων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. κατά χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις με τροποποίηση του Οργανισμού ώστε οι οργανικές θέσεις, του εν λόγω κλάδου και ειδικότητας, να ανέρχονται συνολικά σε 5.894 θέσεις. Η απόφαση να αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας για έγκριση και περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την έγκριση για αύξηση των οργανικών θέσεων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. κατά χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις με τροποποίηση του Οργανισμού ώστε οι οργανικές θέσεις, του εν λόγω κλάδου και ειδικότητας, να ανέρχονται συνολικά σε 5.894 θέσεις.
Β) Την αποστολή της ανωτέρω απόφασης στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Προβολή αρχείου >>

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code