Επιλέξτε Page

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Ανασύνταξη Πινάκων Διοριστέων Προκήρυξης

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Ανασύνταξη Πινάκων Διοριστέων Προκήρυξης

ΑΣΕΠ Ανασύνταξη πινάκων διοριστέων προκήρυξης 2Κ/2019 — Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Οι προκηρύξεις 2Κ/2019 και 4Κ/2020 έχουν ένα κοινό σημείο: Κρίθηκαν από την ανώτατη δικαιοσύνη (ΣτΕ) ως “αντισυνταγματικές” λόγω του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας.

Υπουργείο Υγείας Διευκρινίσεις για διορισθέντες 2Κ/2019
“Ενημερώνουμε όσους εκ των διορισθέντων δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς λόγω του ότι η αυξημένη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας που προέβλεπε η 2Κ/2019 κρίθηκε μη συμβατή με το Σύνταγμα ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους με νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση”.

Τροπολογία – Προσθήκη || Άρθρο 3 || ΑΣΕΠ 2Κ/2019

Μετά την ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019 (τ. ΑΣΕΠ 7/2019, 8/2019 και 15/2019) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1116) θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας, σε συμμόρφωση με τις υπ’ αρ. 192/2022 και 193/2022 αποΦάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) ‘Οσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριοτέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης (αναπλήρωση), δεν προκύπτουν εκ νέου
διοριστέοι με βάση τους νέους οριστικούς Πίνακες διοριοτέων, προολαμβάνονται στους Φορείς που ήδη υπηρετούν σε κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει κενή οργανική, σε προσωποπαγή θέση που
συστήνεται με την απόφαση διορισμού.
β) ‘Οσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριστέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης τους (αναπλήρωση), προκύπτουν με βάση τους
νέους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019, σύμψωνα με τη δήλωση προτίμησής τους, ως διοριστέοι στον Φορέα, στον οποίον Θα διορίζονταν, αν εξαρχής είχαν εγγραψεί την οικεία σειρά του νέου πίνακα, δύνανται να επιλέξουν την πρόσληψή τους είτε στον Φορέα του αρχικού διορισμού τους ή στον νέο Φορέα, στον οποίον προκύπτουν διοριστέοι. Για τον σκοπό αυτόν οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν δήλωση προτίμησης εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως, στην αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης Υγειονομικής ΠεριΦέρειας (Δ.Υ.Πε.), στην οποία υπάγεται ο Φορέας επιλογής τους, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει τους εμπλεκόμενους Φορείς. Σε περίπτωση επιλογής του Φορέα του αρχικού διορισμού, αν δεν υπάρχει σε αυτόν κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, η τοποθέτηση γίνεται σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση διορισμού.
γ) Στην περίπτωση τοποθέτησης των διοριοτέων των περ. α) και β) σε προσωποπαγή Θέση, αυτοί καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας που θα κενωθεί στον οικείο Φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής Θέση. Ως ημερομηνία διορισμού στις περ. α) και β) Θεωρείται η ημερομηνία του αρχικού διορισμού.
δ) Εάν προκύψουν κενές οργανικές θέσεις κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, αυτές καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις…

 


Τροπολογία – Προσθήκη || PDF
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code