Επιλέξτε Page

Κέντρα Υγείας Υποχρεούνται να Διαθέτουν Υπό τη Συντονιστική Αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β.

Κέντρα Υγείας Υποχρεούνται να Διαθέτουν Υπό τη Συντονιστική Αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3984 ΦΕΚ Α΄150/27.6.2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (Α ́ 217) όπως ισχύει, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

Αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β.

11. Το Ε.Κ.Α.Β. και τα Κ.Α.Β., που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συνδέονται και συνεργάζονται με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις άλλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. “Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν υπό τη συντονιστική αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα τους, καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται εγκαίρως στο Ε.Κ.Α.Β.. Για το λόγο αυτόν όλοι οι οδηγοί, πληρώματα ασθενοφόρων και λοιπό προσωπικό των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα τους, θα εκπαιδεύονται από το Ε.Κ.Α.Β.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 άρθρου 66 Ν.3984/2011,ΦΕΚ Α 150/27.6.2011.

15. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν υπό τη συντονιστική αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητά τους, καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται εγκαίρως στο Ε.Κ.Α.Β.. Για το λόγο αυτόν όλοι οι οδηγοί πληρώματα ασθενοφόρων και λοιπό προσωπικό των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα τους, θα εκπαιδεύονται από το Ε.Κ.Α.Β.»

Σύμφωνα με την αριθμ. Α3β/οικ.8604 ΥΑ (ΦΕΚ 417/Β/1989) μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

«Το ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του (Κ.Α.Β.) συνεργάζεται και συνδέεται άμεσα με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης για το συντονισμό και την καθοδήγηση στο έργο της παροχής άμεσης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και περίθαλψης καθώς και διακίνησης εκτάκτων περιστατικών»…

Τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς των νοσοκομείων ή κέντρων υγείας υπάγονται στη συντονιστική αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ και των παραρτημάτων του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code