Επιλέξτε Page

Μισθολογικά Κλιμάκια ‘Όλων Των Κατηγοριών “Πίνακες”

Μισθολογικά Κλιμάκια Υπαλλήλων

Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού του άρθρου 4, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού.
γ. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
– Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας.

Τα Δεδομένα προέρχονται από την ιστοσελίδα του “Υπουργείου Οικονομικών’ 

Πίνακες με τα μισθολογικά κλιμάκια

Κλιμάκια ΔΕ και ΥΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΕ και ΔΕ ΕΤΗ ΔΕ ΥΕ
ΜΚ1 0-3 858 780
ΜΚ2 3-6 918 823
ΜΚ3 6-9 978 866
ΜΚ4 9-12 1038 909
ΜΚ5 12-15 1098 952
ΜΚ6 15-18 1158 995
ΜΚ7 18-21 1218 1038
ΜΚ8 21-24 1278 1081
ΜΚ9 24-27 1338 1124
ΜΚ10 27-30 1398 1167
ΜΚ11 30-33 1458 1210
ΜΚ12 33-36 1518 1253
ΜΚ13 36-39 1578 1296

Κλιμάκια ΠΕ και ΤΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΤΗ ΠΕ ΤΕ
ΜΚ1 0-2 1092 1037
ΜΚ2 2-4 1151 1092
ΜΚ3 4-6 1210 1147
ΜΚ4 6-8 1269 1202
ΜΚ5 8-10 1328 1257
ΜΚ6 10-12 1387 1312
ΜΚ7 12-14 1446 1367
ΜΚ8 14-16 1505 1422
ΜΚ9 16-18 1564 1477
ΜΚ10 18-20 1623 1532
ΜΚ11 20-22 1682 1587
ΜΚ12 22-24 1741 1642
ΜΚ13 24-26 1800 1697
ΜΚ14 26-28 1859 1752
ΜΚ15 28-30 1918 1807
ΜΚ16 30-32 1977 1862
ΜΚ17 32-34 2036 1917
ΜΚ18 34-36 2095 1972
ΜΚ19 36-38 2154 2027

 


=========

Scroll “μετακίνησε την μπάρα στο κάτω μέρος του Πίνακα”

=========

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Link 
Για εργασία Κυριακών και εξαιρεσιμων πέραν της υποχρεωτικής Για εργασία προς  συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ( ΒΑΣΙΚΟΣ / 280) Νυκτερινή Εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωϊνή (Ωρομίσθιο Χ 1,30) Εργασία από 6η πρωϊνή μέχρι 22 ώρα (Ωρομίσθιο Χ 1,40) Εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωϊνή (Ωρομίσθιο Χ 1,45) Νυκτερινή Εργασίμων ημερών  (Ωρομίσθιο Χ 0,60) Νυκτερινή και Ημερησία Κυριακών και εξαιρεσίμων (Ωρομίσθιο Χ  0,75) Για εργασία πέραν του πενθημέρου (Ωρομίσθιο Χ 1,25 )
ΚΛΙΜ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ
1 2,79 3,06 3,70 3,90 3,63 3,98 4,81 5,07 3,91 4,28 5,18 5,46 4,05 4,44 5,37 5,66 1,67 1,84 2,22 2,34 2.09 2,30 2,78 2,93 3.49 3.83 4.63 4.88
2 2,94 3,28 3,90 4,11 3,82 4,26 5,07 5,34 4,12 4,59 5,46 5,75 4,26 4,76 5,66 5,96 1,76 1,97 2,34 2,47 2.20 2.46 2,93 3,08 3.68 4.10 4.88 5.14
3 3,09 3,49 4,10 4,32 4,02 4,54 5,33 5,62 4,33 4,89 5,74 6,05 4,48 5,06 5,95 6,26 1,85 2.09 2,46 2,59 2.32 2,62 3,07 3,24 3.86 4.36 5.13 5.40
4 3,25 3,71 4,29 4,53 4,23 4,82 5,58 5,89 4,55 5,19 6,01 6,34 4,71 5,38 6,22 6,57 1,95 2.23 2,58 2,72 2.43 2,78 3,22 3,40 4.06 4.64 5.36 5.66
5 3,40 3,92 4,49 4,74 4,42 5,10 5,84 6,16 4,76 5,49 6,29 6,64 4,93 5,68 6,51 6,87 2,04 2.35 2,69 2,85 2,55 2,94 3,37 3,56 4.25 4.90 5.61 5.93
6 3,55 4,14 4,69 4,95 4,62 5,38 6,10 6,44 4,97 5,80 6,57 6,93 5,15 6,00 6,8 7,18 2,13 2.48 2,81 2,97 2,67 3,10 3,51 3,72 4.44 5.18 5.86 6.19
7 3,71 4,35 4,88 5,16 4,82 5,66 6,34 6,71 5,19 6,09 6,83 7,22 5,38 6,31 7,08 7,48 2.22 2.61 2,93 3,10 2,78 3,26 3,66 3,87 4.64 5.44 6.10 6.45
8 3,86 4,56 5,08 5,38 5,02 5,93 6,60 6,99 5,40 6,38 7,11 7,53 5,6 6,61 7,37 7,80 2.32 2.74 3,05 3,23 2,90 3,42 3,81 4,03 4.83 5.70 6.35 6,73
9 4,01 4,78 5,28 5,59 5,21 6,21 6,86 7,27 5,61 6,69 7,39 7,83 5,81 6,93 7,66 8,11 5.41 2.87 3,17 3,35 3,01 3,58 3,96 4,19 5.01 5.98 6.60 6.99
10 4,17 4,99 5,47 5,80 5,42 6,49 7,11 7,54 5,84 6,99 7,66 8,12 6,05 7,24 7,93 8,41 2.50 2,99 3,28 3,48 3.13 3,74 4,10 4,35 5.21 6.24 6.84 7.25
11 4,32 5,21 5,67 6,01 5,62 6,77 7,37 7,81 6,05 7,29 7,94 8,41 6,26 7,55 8,22 8,71 2.59 3,13 3,40 3,61 3.24 3,91 4,25 4,51 5.40 6.51 7.09 7.51
12 4,48 5,42 5,86 6,22 5,82 7,05 7,62 8,09 6,27 7,59 8,20 8,71 6,50 7,86 8,50 9,02 2.69 3,25 3,52 3,73 3.36 4,07 4,40 4,66 5.60 6.78 7.33 7.78
13 4,63 5,64 6,06 6,43 6,02 7,33 7,88 8,36 6,48 7,90 8,48 9,00 6,71 8,18 8,79 9,32 2.78 3,38 3,64 3,86 3.47 4,23 4,55 4,82 5.79 7.05 7.58 8.04
14 6,26 6,64 8,14 8,63 8,76 9,30 9,08 9,63 3,76 3,98 4,69 4,98 7.83 8.30
15 6,45 6,85 8,39 8,91 9,03 9,59 9,35 9,93 3,87 4,11 4,84 5,14 8.06 8.56
16 6,65 7,06 8,65 9,18 9,31 9,88 9,64 10,24 3,99 4,24 4,99 5,30 8.31 8.83
17 6,85 7,27 8,91 9,45 9,59 10,18 9,93 10,54 4,11 4,36 5,13 5,45 8.56 9.09
18 7,04 7,48 9,15 9,72 9,86 10,47 10,21 10,85 4,23 4,49 5,28 5,61 8.80 9.35
19 7,24 7,69 9,41 10,00 10,14 10,77 10,50 11,15 4,34 4,62 5,43 5,77 9.05 9.61

====================

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

I. Υπάλληλος Π.Ε. με επτά (7) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στο ΣΤ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0 (1.092 €) στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 4) με βασικό μισθό 1.269 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 177€ θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.136,25 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.180,50 €, το τρίτο (2018) 1.224,75 € και το τέταρτο (2019) 1.269 €.

II. Υπάλληλος Τ.Ε. με δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Ε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Ε2 (1.187 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 7) με βασικό μισθό 1.367 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 180 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.232 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.277 €, το τρίτο (2018) 1.322 € και το τέταρτο (2019) 1.367 €.

III. Υπάλληλος Δ.Ε. με τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Γ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Γ5 (1.379 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 11) με βασικό μισθό 1.458 €. Η προκύπτουσα αύξηση των 79 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.398,75 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.418,50 €, το τρίτο (2018) 1.438,25 € και το τέταρτο (2019) 1.458 €.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον μεσολαβήσει αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, η διαφορά του βασικού μισθού, λόγω της αλλαγής αυτής, καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή της πρώτης αύξησης.

IV. Σε περίπτωση που από τη νέα κατάταξη του υπαλλήλου προκύψει βασικός μισθός χαμηλότερος από αυτόν που λαμβάνει σήμερα ο υπάλληλος (λόγω της αλλαγής του μισθολογικού βήματος), η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του, πλην αυτής που προέρχεται από την άριστη αξιολόγησή του ή την επιλογή του σε θέση ευθύνης. Π.χ. υπάλληλος Π.Ε. με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 €. Με τη νέα κατάταξη κατατάσσεται στο Μ.Κ. 10 με βασικό μισθό 1.623 €. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 € η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν ως προσωπική και η οποία θα μειωθεί/εξαφανιστεί όταν ο εν λόγω υπάλληλος αλλάξει λόγω ετών υπηρεσίας Μ.Κ. (όταν μετακινηθεί στο Μ.Κ. 11 με βασικό μισθό 1.682 €).


Με την παρ. 1  του άρθρου  28 προβλέπεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές, ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 1, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι εν λόγω αποδοχές από 1-1-2016 ανέρχονται στο ποσό των 4.631 €. Συνεπώς οι αποδοχές όλων των ανωτέρω από την ίδια ημερομηνία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό αυτό.

ΝΟΜΟΣ 4024/2011
Βασικοί Ν 4024/2011
ΝΟΜΟΣ  4024 /ΦΕΚ 226
Εγκύκλιος Δ22 ΓΛΚ για ν 4024/2011
Νόμος 4093/2012 Ειδικά Μισθολόγια
Εγκύκλιος Δ22 ΓΛΚ για ν 4093/2011
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 

Τα Δεδομένα προέρχονται από την ιστοσελίδα του “Υπουργείου Οικονομικών’ 
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code