Επιλέξτε Page

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276 – ΦΕΚ B 1486 – 16.07.2015)
Σκοπός
Της παρούσας απόφασης είναι να καθοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως επίσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Οι κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να τηρούν τα καθήκοντα που περιγράφονται στο αρθρ. 4 του Π.δ. 62/2007 (ΦΕΚ Α 70).

Φορείς χορήγησης βεβαίωσης

άσκησης επαγγέλματος Διασώστη  Πληρώματος Ασθενοφόρου Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μετά δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου χορηγείται βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών

για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, Διασώστη – Πληρώματος ασθενοφόρου ως κατωτέρω:

α. αίτηση απευθυνόμενη στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της χώρας

β. αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του Ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ. παράβολο δημοσίου ταμείου όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. δ. παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

ε. αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (τρίμηνης ισχύος), το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. στ. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. ζ. δύο (2) φωτογραφίες

2.α. Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άδεια διαμονής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

β. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άδεια διαμονής και εργασίας.

γ. Για τους ομογενείς της Αλβανίας απαιτείται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών.

δ. Για τους ομογενείς της Κύπρου και της Τουρκίας απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 1975/1991

Τήρηση Μητρώου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος Μητρώα, στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ανάκληση βεβαίωσης

άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου Ανακαλείται η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. στην περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη του νόμου περί χάραξης, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2646/1998 2. στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων

3. στην περίπτωση που ο αδειούχος επαγγελματίας καταστεί μη ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος εξαιτίας σωματικής βλάβης ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος.

Μεταβατικές διατάξεις

1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος χορηγείται επιπλέον:

α. στους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων.

β. στους κατόχους βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη τουλάχιστον δωδεκαετή (12ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων, δεδομένου ότι με την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία εκ της μακρόχρονης απασχόλησης ως πλήρωμα ασθενοφόρου αναπληρώνεται η εκπαίδευση που παρέχεται με τη φοίτηση και αποφοίτηση στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ

γ. στους εργαζόμενους με ειδικότητα πληρώματος ασθενοφόρου, με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους Φορείς.

δ. στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ κλάδου ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο ΕΚΑΒ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς φοίτησης στο ταχύρυθμο (μονοετές) πρόγραμμα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνει τα πρόσωπα που πληρούν την οριζόμενη προϋπηρεσία από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης μέχρι την 30-07-2015.

Τροποποίηση – (ορίων ηλικίας) άρθρου 5

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 34218 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1729/19.05.2017
Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (ΦΕΚ Β 1486)».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως οι περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 5 «Μεταβατικές διατάξεις» της αριθμ.Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β ́1486)

Α. Στην περ. α οι λέξεις «δεκαπενταετή (15 ετή)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δωδεκαετή (12 ετή)»
Στην περ. β οι λέξεις «δωδεκαετή (12 ετή)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεκαετή (10 ετή).
Στην περ. γ οι λέξεις «είκοσι (20) » αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεκαπέντε (15)».
Β. Στην παρ. 2 η ημερομηνία 30-7-2015 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-12-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ́1486).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Κατεβάστε την Βεβαίωση
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code